Designers' Forum Commitee

Designer's Forum Co-Chairs

Kai-Chiang Wu, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
Hung-Pin Wen, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
Last Updated on: 14:28 July 14, 2021